សំណួរនិងចំលើយ

មិនទាន់មានទិន្ន័យ

មិនទាន់មានទិន្ន័យ

មិនទាន់មានទិន្ន័យ

មិនទាន់មានទិន្ន័យ

មិនទាន់មានទិន្ន័យ

មិនទាន់មានទិន្ន័យ

- សួស្តីបាទ ខ្ងុំមានដំបៅគូទមួយរយះហើយវាមានខ្ទុះតូចៗទៀតដោយសារធ្វើការអង្កុយច្រើនពេក។ តើគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅ? មើលចំលើយ...

សួរដោយ: Khun Songdin
ថ្ងៃទី: 20/06/2019

- ខ្ញុំចេះតែចុកពោះបន្ទាប់ពីហូបបាយហើយ មើលចំលើយ...

សួរដោយ: Lim Hongs
ថ្ងៃទី: 31/07/2019

លោកអ្នកអាចធ្វើការសួរសំនួរនៅទីនេះ!!!

ការណាត់ជួប