ការផ្តល់ជូនពិសេស

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទសេ ជាជំងឺដែលព្យាបាលជាដោយរយ:ពេលខ្លី

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទសេ ជាជំងឺដែលព្យាបាលជាក្នុងរយ:ពេលខ្លីពី ៣ ទៅ ៦ខែ។

 

ការព្យាបាលបញ្ហាឬសដូងបាត និង បញ្ហារន្ធបាតដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស

 បើលោកអ្នកមានបញ្ហារន្ធបាតដូចជា ឬសដូងបាត បូសអន្ទង់ ការដាច់រន្ធបាត និង សេមាន់នៅតំបន់រន្ធបាត លោកអ្នកអាចជួបពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសយើងខ្ញុំដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីប្រទេសបារាំង។

 

មា៉ស៊ីនវាស់កម្រិតគ្រើមនៃសាច់ថ្លើម FIBROSCAN

គ្លីនិកអេគីប សាខាទី១

គ្លីនិក អេគីប សាខាទី១ មានសេវាដូចជា:

១- ការពិគ្រោះជំងឺថ្លើម ក្រពះ និង ពោះវៀន

២- ការពិគ្រោះនិងពិនិត្យឬសដូងបាត

៣- ការផ្លុំដង្ហើមរកមេរោគក្រពះ H.Pylori

៤- ការឆ្លុះ និង កាត់ដុំសាច់ ក្រពះ ពោះវៀន

៥- អេកូសាស្រ្តពោះ

៦- ការពិនិត្យឈាម និងការរាប់មេរោគរលាកថ្លើមបេ សេ

៧- ការសំរាកតាមដានជំងឺ

៨- ការបូមទាចទឹក

 

ការណាត់ជួប