សេវាកម្មលម្អិត

ការឆ្លុះក្រពះ ពោះវៀនធំ កាត់ដំុសាច់ពោះវៀនធំដោយម៉ាស៊ីនអង់ដូស្កូបទំនើប មានបច្ចេកវិទ្យាNBI ស្វែងរកកោសិកាមហារីកដំណាក់កាលដំបូង

គ្លីនិកយើងខ្ញុំមានផ្តល់សេវាកម្ម ការឆ្លុះក្រពះ ពោះវៀនធំ ដាក់ថ្នាំសណ្តំ ដោយគ្មានការពិបាកឈឺចាប់ កាត់ដំុសាច់ពោះវៀនធំ Polypectomy ព្យាបាលការធ្លាក់ឈាមដោយសារដំបៅក្រពះ Hemoclip ការចងសរសៃឈាមបំពង់អាហារ

ការណាត់ជួប