សេវាកម្មលម្អិត

សេវាសំរាកព្យាបាលរយ:ពេលខ្លី

គ្លីនិកយើងខ្ញុំមានផ្តល់សេវាតាមដានជំងឺរយ:ពេលខ្លីដូចជា ការបូមទាចទឹក ការព្យាបាលការចុកពោះ ឬការរាគរូសខ្លាំង ការសំរាកព្យាបាលដោយតំរូវការប្រើប្រាស់ថ្នាំចាក់។

ការណាត់ជួប