វេជ្ជបណ្ឌិត ថាវ ស៊ីដានីន

វេជ្ជបណ្ឌិត. ថាវ ស៊ីដានីន

បទពិសោធន៍

ចាប់ផ្តើមអាជីពជាគ្រូពេទ្យចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៦

ការបណ្តុះបណ្តាល

សញ្ញាបត្រ័ឯកទេសថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន​ និង​ ឬសដូងបាត សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល សញ្ញាបត្រ័ឯកទេសឫសដូងបាត ជំងឺរន្ធបាតវិទ្យា និងការវះកាត់ ពីសាកលវិទ្យាល័យ​​ RENNES ប្រទេសបារាំង

ការណាត់ជួប