ការផ្តល់ជូនពិសេស

ការព្យាបាលបញ្ហាឬសដូងបាត និង បញ្ហារន្ធបាតដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស

 បើលោកអ្នកមានបញ្ហារន្ធបាតដូចជា ឬសដូងបាត បូសអន្ទង់ ការដាច់រន្ធបាត និង សេមាន់នៅតំបន់រន្ធបាត លោកអ្នកអាចជួបពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសយើងខ្ញុំដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីប្រទេសបារាំង។

 

ការណាត់ជួប