វេជ្ជបណ្ឌិត ឈាង ស៊ីដេត

វេជ្ជបណ្ឌិត. ឈាង ស៊ីដេត

បទពិសោធន៍

ចាប់ផ្តើមអាជីពជាគ្រូពេទ្យចាប់ពីឆ្នាំ ២០១២

ការបណ្តុះបណ្តាល

សញ្ញាបត្រ័ឯកទេសថ្លេីម ក្រពះ ពោះវៀ់ន​និងឫសដូងបាត សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល វិញាបនប័ត្របណ្តុះបណ្តាលឯកទេសឆ្លុះក្រពះ ពោះវៀន​ សាកលវិទ្យាល័យ​NAGOYA ប្រទេសជប៉ុន

ការណាត់ជួប