ការផ្តល់ជូនពិសេស

គ្លីនិកអេគីប សាខាទី២

គ្លីនិក អេគីប សាខាទី២ មានសេវាដូចជា: 

១- ការពិគ្រោះជំងឺថ្លើម ក្រពះ និង ពោះវៀន

២- ការពិគ្រោះនិងពិនិត្យឬសដូងបាត

៣- ការផ្លុំដង្ហើមរកមេរោគក្រពះ H.Pylori

៤- ការឆ្លុះ និង កាត់ដុំសាច់ ក្រពះ ពោះវៀន

៥- អេកូសាស្រ្តពោះ

៦- ការពិនិត្យឈាម និងការរាប់មេរោគរលាកថ្លើមបេ សេ

៧- ការសំរាកតាមដានជំងឺ

៨- ការបូមទាចទឹក

៩- ការវះកាត់ឬសដូងបាត បូសអន្ទង់ ការដាច់រលាត់រាុំរៃនៃរន្ធបាត សេមាន់នៅតំបន់រន្ធបាត និងការយារនៃស្បែករន្ធបាត

 

ការណាត់ជួប