វេជ្ជបណ្ឌិត ស៊ង សុភីរម្យ

វេជ្ជបណ្ឌិត. ស៊ង សុភីរម្យ

បទពិសោធន៍

អាជីពជាគ្រូពេទ្យចាប់ពីឆ្នាំ២០១១

ការបណ្តុះបណ្តាល

ឯកទេសវេជ្ជសាស្រ្តទូទៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល​ សញ្ញាបត្រ័ឯកទេសថ្លេីម ក្រពះ ពោះវៀន​និងឬសដូងបាត សាកលវិទ្យាល័យ CLAUDE BERNARD LYON1 ប្រទេសបារាំង

ការណាត់ជួប