ការផ្តល់ជូនពិសេស

គ្លីនិកអេគីប សាខាទី១

គ្លីនិក អេគីប សាខាទី១ មានសេវាដូចជា:

១- ការពិគ្រោះជំងឺថ្លើម ក្រពះ និង ពោះវៀន

២- ការពិគ្រោះនិងពិនិត្យឬសដូងបាត

៣- ការផ្លុំដង្ហើមរកមេរោគក្រពះ H.Pylori

៤- ការឆ្លុះ និង កាត់ដុំសាច់ ក្រពះ ពោះវៀន

៥- អេកូសាស្រ្តពោះ

៦- ការពិនិត្យឈាម និងការរាប់មេរោគរលាកថ្លើមបេ សេ

៧- ការសំរាកតាមដានជំងឺ

៨- ការបូមទាចទឹក

 

ការណាត់ជួប