សេវាកម្មលម្អិត

សេវាពិគ្រោះបញ្ហាថ្លើម ក្រពះ និង ពោះវៀន

សេវាពិគ្រោះបញ្ហាថ្លើម ក្រពះ និង ពោះវៀន

ការពិគ្រោះបញ្ហាថ្លើម ក្រពះ និង ពោះវៀន​ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ដោយមានការប្រឹក្សាយោបល់ និងការពិនិត្យរាងកាយដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទៅតាមរោគសញ្ញា។

បន្ទាប់ពីការពិនិត្យវេជ្ជបណ្ឌិតយើងខ្ញុំ នឹងផ្តល់យោបល់តាមបច្ចេកទេសជូនដល់បងប្អូន និងប្រាប់ពីរោគវិនិច្ឆ័យដែលសង្ស័យ។វេជ្ជបណ្ឌិតយើងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនថាត្រូវពិនិត្យឈាម អេកូសាស្រ្ត ឬការឆ្លុះក្រពះ ពោះវៀន ក្នុងករណីចាំបាច់។

ការណាត់ជួប