វេជ្ជបណ្ឌិត គឹម សុធារ៉ា

វេជ្ជបណ្ឌិត. គឹម សុធារ៉ា

វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន និងឫសដូងបាត

បទពិសោធន៍

ចូលរួមការអវិឌ្ឍន័ចំណេះដឹងវេជ្ជសាស្រ្តនៃការឆ្លុះក្រពះ ពោះវៀននៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ

ការបណ្តុះបណ្តាល

សញ្ញាបត្រឯកទេសថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន និងឫសដូងបាតនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

ការណាត់ជួប