ការផ្តល់ជូនពិសេស

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទសេ ជាជំងឺដែលព្យាបាលជាដោយរយ:ពេលខ្លី

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទសេ ជាជំងឺដែលព្យាបាលជាក្នុងរយ:ពេលខ្លីពី ៣ ទៅ ៦ខែ។

 

ការណាត់ជួប