ប្រភេទជម្ងឺ : បញ្ហាផ្សេងៗ

សំរាប់បុរសស្រលាញ់បុរសដូចគ្នា គួរប្រុងប្រយត្ន័លើបញ្ហារន្ធបាតអ្វីខ្លះ?

On February 16, 2019, 10:41 am ប្រកាសដោយ : គ្លីនិក អេគីប

បញ្ហារន្ធបាតទាំងអស់នោះសុទ្ធតែអាចព្យាបាលបាន ដូចនេះវាទាមទារអោយាមានការពិនិត្យ និងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអោយបានលឿនដើម្បីអោយការព្យាបាលបានឆាប់រហ័ស និងមិនមានការឈឺចាប់យូរ។

បុរសស្រលាញ់បុរសដូចគ្នាវាធម្មជាតិមួយរបស់មនុស្សទៅហើយ ដូចនេះវាមិនមានការរើសអើងទៀតឡើយ។ ប៉ុន្តែបងប្អូនគួរចេះប្រុងប្រយត្ន័ខ្ពស់សំរាប់ជំងឺដែលឆ្លងតាមការរួមភេទតាមរន្ធបាតមួយចំនួន។

ជំងឺទាំងនោះមានដូចជា៖

- ជំងឺសេមាន់

- ជំងឺស្វាយ

- ជំងឺប្រមេះទឹកបាយ 

- ជំងឺប្រមេះទឹកថ្លា

ជំងឺទាំងនេះវាងាយឆ្លងសំរាប់បុរសស្រលាញ់បុរសដូចគ្នាដែលមានដៃគូរច្រើន និងមិនបានប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ។

ដើម្បីបង្ការមានតែការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យគ្រប់ពេលរួមភេទ និង មានដៃគូរតែមួយប៉ុណ្ណោះ។


ប្រកាសក្នុង: បញ្ហាផ្សេងៗ
ការណាត់ជួប